Nawigacja

Deklaracja dostępności

Okręgowy Urząd Miar w Szczecinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowych stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Okręgowego Urzędu Miar w Szczecinie i strony BIP OUM Szczecin .

 

Data publikacji strony internetowej: 1.01.2017.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowych stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z wyłączeniem niektórych elementów, wymienionych poniżej:
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • niektóre artykuły nie posiadają odpowiedniej struktury nagłówkowej.

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 20.10.2020 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt dzwoniąc pod numer telefonu 91 434 75 66. Osobą kontaktową jest Andrzej Rybicki. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności można również składać pod adresem e-mail: oum.szczecin@poczta.gum.gov.pl.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Wejście do budynku OUM w Szczecinie odbywa się poprzez Punkt Obsługi Interesanta, zlokalizowany przy wejściu bocznym do budynku OUM w Szczecinie od strony ul. Jagiellońskiej. Goście i interesanci obsługiwani są w godzinach pracy Urzędu przez Punkt Obsługi Interesanta. Osoby te mogą wchodzić i przebywać na terenie Urzędu na postawie przepustki typu "Gość" w towarzystwie etatowego pracownika OUM w Szczecinie.
 2. Dla osób z niepełnosprawnością ruchową wyznaczony jest Punkt Obsługi Interesanta w Wydziale Legalizacji, zlokalizowany na parterze budynku OUM w Szczecinie od strony ul. Jagiellońskiej. Przy drzwiach dodatkowo zamontowano dzwonek. Wejście to jest odpowiednio oznakowane.
 3. Z uwagi na fakt, że budynek OUM w Szczecinie jest obiektem zabytkowym, wpisanym do Gminnej Ewidencji Zabytków i wszelkie zmiany architektoniczne i budowlane mogą być wykonane tylko za zgodą Miejskiego Konserwatora Zabytków, nie ma w tej chwili możliwości zamontowania platformy schodowej, czy innych elementów, które byłyby pomocne dla osób niepełnosprawnych.
 4. W pobliżu budynku OUM w Szczecinie występują ogólnodostępne miejsca dla osób niepełnosprawnych w miejskiej strefie płatnego parkowania. Parkingi wewnętrzne przeznaczone są przede wszystkim dla pojazdów służbowych OUM oraz pracowników Urzędu, a także dla różnego rodzaju dostaw i ekip serwisowych.
 5. Nie istnieją przeciwwskazania do wejścia na teren OUM w Szczecinie osoby niepełnosprawnej z psem asystującym.
 6. Ogólny kontakt do Okręgowego Urzędu Miar w Szczecinie: e-mail: oum.szczecin@poczta.gum.gov.pl tel.:  91 434 75 66, fax.: 91 434 75 98.
do góry