Nawigacja

Zakres notyfikacji

Zakres notyfikacji

Opublikowane przez : Andrzej Rybicki

Okręgowy Urząd Miar w Szczecinie jako Jednostka Notyfikowana nr 1447 dokonuje oceny zgodności z wymaganiami:

 1. dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/31/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku wag nieautomatycznych, wdrożonej rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wag nieautomatycznych (Dz. U. poz. 802) oraz z typem opisanym w certyfikacie badania typu UE w zakresie procedury weryfikacji wyrobu (moduł F):

1. Wag nieautomatycznych klasy dokładności I

2. Wag nieautomatycznych klasy dokładności II

3. Wag nieautomatycznych klasy dokładności III

4. Wag nieautomatycznych klasy dokładności IIII

 

 1. dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/32/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku przyrządów pomiarowych, wdrożonej rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie przyrządów pomiarowych (Dz. U. poz. 815) oraz typem opisanym w certyfikacie badania typu UE w zakresie procedury weryfikacja wyrobu (moduł F):

2.1. Wag automatycznych, w tym:

 • odważających
 • porcjujących
 • dla pojedynczych ładunków kategorii X
 • dla pojedynczych ładunków kategorii Y
 • przenośnikowych
 • wagonowych

2.2. Instalacji pomiarowych do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda, w tym:  

 • odmierzaczy paliw (z wyjątkiem gazów ciekłych)
 • odmierzaczy gazu ciekłego propan-butan
 • instalacji pomiarowych, zamontowanych na cysternach samochodowych, do cieczy o małej lepkości (< 20 mPa • s)
 • instalacji pomiarowych, zamontowanych na cysternach samochodowych, do gazu ciekłego propan – butan
 • instalacji pomiarowych do napełniania statków, cystern kolejowych i samochodowych
 • instalacji pomiarowych do mleka.
do góry