Nawigacja

Ochrona danych osobowych

Klauzule informacyjne

Autor : Justyna Piecuch
Opublikowane przez : Andrzej Rybicki

Administratorem Danych Osobowych jest Okręgowy Urząd Miar w Szczecinie z siedzibą
70-414 Szczecin, pl. Lotników 4/5.

Dane osobowe klienta są przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz w celu zawarcia umowy.

Okręgowy Urząd Miar w Szczecinie wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: administracja.oum.szczecin@poczta.gum.gov.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe klienta będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz po zakończeniu umowy w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych Osobowych, na czas zgody z obowiązującymi przepisami prawa.

Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Klienta ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Klienta narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Przekazane Okręgowemu Urzędowi Miar w Szczecinie dane osobowe nie są udostępniane, sprzedawane ani użyczane przedmiotom trzecim chyba, że dzieje się to w przypadku:

  • wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą,
  • przekazania danych uprawnionym organom na podstawie przepisów prawa.
do góry