Nawigacja

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Autor : Justyna Piecuch
Opublikowane przez : Andrzej Rybicki
Okręgowy Urząd Miar w Szczecinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowych stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Okręgowego Urzędu Miar w Szczecinie i strony BIP OUM Szczecin .

 

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2017.01.01

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023.03.31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny

 

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowych stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z wyłączeniem niektórych elementów, wymienionych poniżej:
  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
  • niektóre artykuły nie posiadają odpowiedniej struktury nagłówkowej.

Wyłączenia:

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 20.10.2020 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt dzwoniąc pod numer telefonu 91 434 75 66. Osobą kontaktową jest Andrzej Rybicki. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności można również składać pod adresem e-mail: oum.szczecin@poczta.gum.gov.pl.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Alternatywne sposoby zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Okręgowym Urzędzie Miar w Szczecinie

 

  1. Dostępność architektoniczna

 

Budynek Okręgowego Urzędu Miar w Szczecinie jest budynkiem zabytkowym i wszelkie zmiany architektoniczne oraz budowlane mogą być wykonane tylko za zgodą Konserwatora Zabytków. Obecnie nie ma możliwości zamontowania platform, wind czy innych elementów, które byłyby pomocne dla osób z niepełnosprawnością ruchową, jednak urząd jest otwarty dla osób ze szczególnymi potrzebami.

W przypadku złożenia wniosku o zapewnienie dostępności urząd organizuje spotkanie w pomieszczeniu na parterze budynku, wjazd od ulicy Jagiellońskiej, po wcześniejszym ustaleniu terminu i miejsca takiego spotkania z klientem. Klienci ze szczególnymi potrzebami mogą skorzystać z domofonu umieszczonego przy szlabanie przy wjedźcie na dziedziniec urzędu. Urząd zapewnia asystę pracownika urzędu oraz udostępnia miejsca parkingowe.

 

2.   Dostępność dla osób niesłyszących i słabosłyszących

Istnieje możliwość bezpłatnego skorzystania z usług tłumacza języka migowego.

Urząd ma również możliwość zorganizowania spotkania z klientem w dobrze wyciszonym pomieszczeniu.

 

 

3.   Dostępność dla osób niewidomych i słabowidzących

Urząd zapewnia asystę pracowników.

W urzędzie są do dyspozycji lupy, kratki dostosowane do podpisu dla klientów słabowidzących.

Nie istnieją zasadnicze przeciwskazania do wejścia na teren urzędu osoby niepełnosprawnej z psem przewodnikiem.

 

Ogólny kontakt do Okręgowego Urzędu Miar w Szczecinie: e-mail: oum.szczecin@poczta.gum.gov.pl tel.:  91 434 75 66, fax.: 91 434 75 98.

 

 

do góry